Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/birjandng/domains/birjand-ngo.ir/public_html/views/postView.php on line 29
وب سایت انجمن بیرجندی های مقیم تهران

وب سایت انجمن بیرجندی های مقیم تهران

متن کامل مصاحبه آقای حسن لطفی رییس هیات مدیره انجمن باروزنامه آوای خراسان جنوبی

متن کامل مصاحبه آقای حسن لطفی رییس هیات مدیره انجمن باروزنامه آوای خراسان جنوبی


گفتگوی اختصاصی با آقای حسن لطفی ریاست هیئت مدیره انجمن بیرجندی های مقیم تهران

هدف اصلی ازتشکیل انجمن ، پیگیری استان شدن خراسان جنوبی وایجاد بسترارتباط موثر بین منطقه و تهران
مناطق گردشگری و سرمایه گذاری در استان باید مورد توجه ویژه قرار گیرند

نسرین کاری- نطفه اولیه انجمن بیرجندیهاى مقیم تهران باعنوان قهستانیهای مقیم مرکزتوسط عده‏ اى از همشهریهاى مقیم تهران در جلسه ای در سال 70 بسته شد.حاضران دراین جلسه در حدود 50 نفر بودند. براى اداره جلسه آقایان ، دکتر محمد رضا حافظ نیا، دکتر محمد رضا بهنیا ، حسن لطفى و على موهبتى به عنوان هیأت رئیسه انتخاب شدند. این هیئت باتوجه به تمایلى که حاضران به تکرار جلسات ابراز نمودند، تاریخ تشکیل جلسات بعدى را اولین یکشنبه هر ماه و محل موقت برگزارى آن را رستوران برلیان به مدیریت همشهرى محترم حاج محمود خدائى، تعیین نمودندکه بعدها باکمک آقایان مهندسین زینلی ونوخنجی به باشگاه پیام تهران (مخابرات) منتقل شد.
حسن لطفی رییس هیئت مدیره انجمن مهمان روزنامه آوا بودندکه گفتگویی باایشان داشتیم که در زیرمی خوانید:
متولد درخش هستم.دوره ابتدایی را در دبستان شوکتیه ودبیرستان را در دبیرستان علم ودانشسرای مقدماتی رابارتبه نخست گذراندم وچون شاگردممتازدانشسراشدم ،در سال 41 به استخدام آموزش و پرورش درآمدم. طی سالهای 44تا47 علاوه برمعلمی ،مدیر فنی اداره تربیت بدنی قاین بودم دراین سال به قم منتقل شدم و تا سال 53 درجنوب شهرتهران معلم بودم وهمزمان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی رابه پایان رسانده ودرامتحان وکالت دادگستری پذیرفته شدم وازمعلمی استعفاوبه وکالت دادگستری مشغول شدم.
عضو هیئت موسس انجمن درباره تشکیل این  انجمن گفت: حدود25 سال پیش به همت همولایتی های که عشق به آبادانی وتوسعه موطن خودورفاه مردم آن داشتندانجمن قهستانیهای مقیم تهران تاسیس شد.چون هدف اصلی ازتشکیل انجمن پیگیری استان شدن خراسان جنوبی بود، نام قهستان که همه علاقمندان شهرهای مختلف منطقه رادربرمی گرفت، انتخاب شد. در سال 70 با توجه به نظرات حاضران، قرار شد که اساسنامه‏ اى براى این انجمن توسط آقایان صالحی پور و من نوشته شود و پس از تهیه در یکى از جلسات ماهانه به بحث گذاشته شود. متن تهیه شده در جلسه اردیبهشت ماه 72 پس از رعایت نظرات اصلاحى به تصویب رسیدکه براساس مفاد آن، اداره انجمن به عهده هیأت مدیره منتخب اعضاء گذاشته شدکه چون به کرات درمطبوعات وویژه نامه سال 85 نواندیش، اسامی ایشان درج شده است، تکرارنمی کنم.درآن سالها آقای فرشیدزنگویی دوم همکاردفترم،کارثبت رسمی انجمن رابه انجام رساندندکه به موجب آخرین روزنامه رسمی هیات مدیره عبارتنداز:حسن لطفی رییس،مهندس محمودتیمورپورنایب رییس ،مهندس محمدنوخنجی و محمودسلطانی نیا ومحمدعلی پردلی اعضای هیات مدیره وشادروان دکترسیدعبدا... علوی مدیرعامل. پس ازفوت دکترعلوی،دکترسیدمهدی حسینی  مدیرعامل شدندوپس ازکسالت آقای محمود سلطانی نیا،ازسال جاری آقای محمدمحسن گلدانی جایگزین شده اند .لازم به ذکراست که انجمن نهادی مردمی باماهیت خیریه،غیرسیاسی وغیرانتفاعی است.
وی افزود: قریب هشت سال جلسات عمومی انجمن به طور مرتب وماهى یک بار برگزار می شد که الان به فصلی یکبارو 4 بار در سال تقلیل یافته که دلیل آن هم بیشترمشکلات کاری ومالی و دوری مسیرها در تهران است.
لطفی سپس رئوس اقدامات خیریه انجمن راچنین بیان کرد:
1- ازبدوتاسیس خانه فرزندان امام علی (ع)بیرجندکه هیات امنایی اداره می شود، انجمن به عنوان عضو حقوقی هیئت امنا،حدودیک سوم هزینه ساختمان آن راتوسط اعضاخودتامین کرده است.
2- انجمن کمک به خانواده های کم بضاعت ودانش آموزان نیازمندرادرحدتوانش همواره دردستورکارخودداشته وکمک های جمع آوری شده درطول هرسال عمومادراسفند، توسط نمایندگان محلی انجمن درشهروروستاتقسیم کرده ومیکند.
رییس هیات مدیره انجمن برخی اقدامات فرهنگی انجمن رانیزبرشمرد:
1- برگزاری همایش بزرگداشت یکصدمین سال مدرسه شوکتیه
 درسال1376دربیرجند که هیات مدیره به اتفاق پروفسورگنجی،شادروان دکترسیدعبدا... علوی وبرخی اساتیددانشگاه هابااخذموافقت وزیروقت آقای دکترحاجی وحمایت آموزش وپرورش بیرجنددرسطح ملی برگزارگردید وتشویق خیرین رانیزدرامرمدرسه سازی درپی داشت که باعث شد خاندان علم پرور «قریب» دومدرسه ویک سالن چند منظوره دراستان بسازند که دبیرستان دخترانه فخرالزمان قریب وسالن چندمنظوره آن درسجادشهرودبیرستان مهرمنیر قریب درشهر قهستان می باشند وسرکارخانم پرفسوربدرالزمان قریب استاددانشگاه تهران واولین زن عضوفرهنگستان زبان فارسی شخصابرای افتتاح مدرسه به بیرجندسفرکردندکه جاداردازهمکاری ارزنده وتلاشهای دلسوزانه خانم فاطمه عمیدیان،خانم نجفی وخانم اشتری مدیران سابق ومدیرفعلی دبیرستان فخرالزمان قریب سپاسگزاری شود.
2-تجلیل انجمن ازمفاخرفرهنگی ومدیران نمونه بیرجند
انجمن ازآقایان:پروفسورگنجی،دکترمحمداسماعیل رضوانی، دکترجمال رضایی،دکترمحمودرفیعی،دکترمحمودلطفی،محمدابراهیم صفوی،محمدحسن معاضدی وازمدیران نیزازآقای دکتر فروزانفروهمایون نخعی نژادتجلیل ودراین راستا تندیس هایی برای پروفسورگنجی ودکتررفیعی تهیه واهدا شد که درموزه مفاخربیرجندقراردارد.  
3-انتشارنشریه پیام قهستان برای هموارشدن راه تقسیم استان
 در سال 73 با تصویب هیئت مدیره انجمن مقرر شد نشریه ای تحت عنوان «پیام قهستان» منتشر شود.دردوره اول انتشارچهارشماره نشریه باهمین نام وبه سردبیری دکترمحمدرضابهنیا ودردوره دوم در18 شماره پس ازتشکیل استان باتغییرعنوان به پیام خراسان جنوبی وبه سردبیری حسن لطفی وهمکاری شادروان دکترسیدعبدا... علوی درقالب شورای سردبیری منتشرشد که حاوی مقالات مفیداساتیدبیرجندی واخباروگزارشهای جلسات ماهیانه ومنطقه وهمشهریان ومعرفی بزرگان منطقه بود.این نشریه از بدو انتشار،هدفش تحقق ایده تشکیل خراسان جنوبی بود و نهایتا هم انجمن به کمک خدمتگزاران صدیق مردم به هدفش که تشکیل استان بود، رسید.
درسوالی که درباره دیگرکارهای انجمن داشتم ، لطفی که خودنیززمانی ازورزشکاران بیرجندبوده و دومدال برنز کشوری درسطح آموزشگاه ها دررشته ژیمناستیک کسب کرده است،از رئوس فعالیتها درامورورزشی چنین  نام برد:
1- برگزاری مسابقات قهرمانی کشتی استان جام محمدمهرور دربیرجند.
2- برگزاری مسابقات  تنیس روی میزقهرمانی استان جام پروفسورمحمدحسن گنجی دربیرجند.
3- برگزاری مسابقات بوکس قهرمانی استان جام تیمورپناه.
4-کمک به بنای ساختمان جدیدزورخانه امیرعرب که متقابلا مسئولان زورخانه باپیشنهاد شادروان پهلوان مهدی چوبدارجام قهرمانی کشورخودراکه درسال امیرالمومنین به دست آوردند، به انجمن اهداکردند که زینت بخش دفترانجمن می باشد.

انجمن برای استان شدن خراسان جنوبی نقش محوری داشت
رئیس هیئت مدیره انجمن گفت:درزمینه تقسیم استان خراسان که خواسته چهل ساله مردم منطقه بود تمامی افرادی که درجریان  کارها بودند از قبیل نمایندگان سابق ووقت مردم درمجلس شورای اسلامی آقایان سیدمحمدحسین زینلی ومهندس مهدی آیتی، اساتیددانشگاه که موقعیت  ونفوذی داشتندمانندپروفسورگنجی،دکترحافظ نیا ومدیران منطقه که درارسال تومارهای تنظیمی مردم شهرهاوروستاها نقش داشتند استمدادازآقای زواره ای وکیل اسبق دادگستری وعضوشورای نگهبان که ازطرف شورابرای تهیه گزارش به منطقه آمده بودند و نیز با تهیه گزارشی توسط کارشناسان جغرافیای سیاسی دانشگاه ها که به مقایسه زیربنای توسعه وامکانات شهرهای مهم جنوب خراسان به ویژه بیرجندوقاین پرداخته بودندبه سفارش انجمن تهیه شدودرروزهاییکه موضوع تقسیم استان دردستورکاربود روی میزهرنماینده یک نسخه ازاین گزارش کامل که طرح توجیهی تشکیل استان خراسان جنوبی نام داشت ،گذاشته شد.درمجموع انجمن دراتخاذ تصمیم مجلس شورای اسلامی نقش محوری داشت.
لطفی ادامه داد: دراموراقتصادی انجمن همواره خودرابازوی اجرایی نمایندگان مجلس ومدیران دولتی می دانست وبه محض تشکیل استان محمد شفیعی کارمند دفتر مرکزی خود را به عنوان رابط بین انجمن و استانداری، در بیرجند مستقر کرد که بعدا به استخدام استانداری درآمده ونیز آقای سهراب بی خویش رابط انجمن دردانشگاه آزاداسلامی بیرجندبودند.علاوه برپیگیری پروژه های مربوط به منطقه، از همه  نمایندگان ومدیران دولتی واساتیددانشگاه برای سخنرانی درجلسات انجمن دعوت به عمل آورده شدوتریبون انجمن همیشه دراختیارنمایندگان ومدیران منطقه وافرادعلاقمندبه سرمایه گذاری در استان بوده است.

سرنوشت بنددره درهاله ای ازابهام است
تنهاپروژه اقتصادی که انجمن مستقیم درگیرآن شد،خریداری بنددره به منظوراحیا آن به عنوان تفرجگاه سنتی وقدیمی مردم بیرجند است.به این منظوربیش از80 درصد هیئت موسس شرکت پویش عضوانجمن بوده اندوازتریبون انجمن برای فروش سهام شرکت پویش استفاده می شد و اغلب مدیران شرکت،عضوهیات مدیره انجمن هم بودند.شخصاهم درسال84عضوهیئت مدیره پویش بودم. واینکه مدیران بیشترازآنکه به آرمان های انجمن برای رفاه همشهریان ازجهت احیا گردشگاه سنتی مردم وفادارباشند به دنبال منافع  عمومی باشند نه منافع شخصی  وازهمان سال84که به اقدامات خلاف قانون آنهااعتراض شد به جای رفع آثارقانون گریزی به فکرتملک بیشترسهام صوری افتاده اند به نحوی که درحال حاضر دارندگان قریب 15 درصد سهام اداره شرکت رادردست گرفته اند واگر به فوریت به تنهاراه نجات شرکت که سازش درخارج ازمراجع قضایی است،تن ندهند،سرنوشت گردشگری بنددره مبهم باقی خواهدماند.مدیران ، رکود 15ساله موجود راگردن بوروکراسی اداری می اندازنددرحالیکه اینجانب که ازنزدیک باتخلفات عدیده آنهاآشناهستم این بهانه هارافرافکنی وفرارازمسئولیت می دانم.رسانه ها می توانند با شفاف سازی موضوع احداث گردشگاه بنددره، مسئولیت اجتماعی ومردمی خودراانجام دهند.
حسن لطفی درپایان خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه انجمن بیرجندیهای مقیم تهران به هیچ گروه سیاسى وابسته نیست وهدف آن صرفاً توسعه وعمران منطقه مى‏باشد، اعضاى هیات مدیره انجمن، مقدم تمام هم استانی ها را مشروط بر اینکه به نظام جمهورى اسلامى پای‏بند باشند، گرامى داشته و می دارد وازهمشهریان مقیم تهران دعوت میکندکه لااقل باشرکت درجلسات عمومی نسبت به استانشان ومشکلاتش حساسیت بیشتری به خرج دهند.ایشان درپایان یادآورشدکه انجمن از هر فردى که با اکثریت آراى مردم شهربیرجند وشهرهای دیگراستان به عنوان وکیل انتخاب شود، حمایت کرده وانتظار دارد که وکلاى محترم مجلس نیز به‏ طور مرتب در جلسات انجمن حضور به هم‏ رسانندتا برای توسعه استان ارتباط موثری بین وکلاوهمشهریان مقیم مرکزبرقرارگردد. باتشکربسیارازشما وهمه همکارانتان درروزنامه آوای خراسان جنوبی که زمینه آشنایی خوانندگان باانجمن وبنده را فراهم آوردید.

آدرس صفحه :